Image Hosted by  turePush

Monday, February 8, 2021

PURi BOXตู้ถ่ายสติกเกอร์ PURi BOX เปิดตัวกรอบรูปใหม่เป็นลายอัศวินเซเลอร์และหน้ากากทักซิโด้ เพื่อเฉลิมฉลองการฉายภาพยนตร์เซเลอร์มูน Eternal พาร์ทจบ โดยจะเริ่มเปิดให้ทุกคนได้ถ่ายตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2021

กรอบรูปสติกเกอร์จะมีให้ถ่ายทั้งหมด 6 กรอบ ได้แก่ อีเทอร์นัลเซเลอร์มูน หน้ากากทักซิโด้ ซูเปอร์เซเลอร์ยูเรนัส ซูเปอร์เซเลอร์เนปจูน ซูเปอร์เซเลอร์พลูโต และ ซูเปอร์เซเลอร์แซทเทิร์น

นอกจากนี้เพลงประกอบภาพยนตร์เซเลอร์มูน Eternal "Tsukiiro Chainon" ที่ร้องโดยวงโมโมะอิโระ โคลเวอร์ Z ร่วมกับ 5 อัศวินเซเลอร์ จะถูกบรรเลงขึ้นในระหว่างที่เราถ่ายภาพกันอีกด้วย

■ ระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2021
■ ราคา
400 เยน / 1 ครั้ง *ราคาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งตู้ถ่ายสติกเกอร์
■ สถานที่
『PURi BOX』
※ค้นหาตู้ถ่ายสติกเกอร์ PURi BOX ได้ทาง: https://map.pictlink.com/?machine=PURi%20BOX

【เว็บไซต์ทางการของ PURi BOX】
https://www.furyu.jp/news/2021/02/puriboxxsailormoon

ที่มาจาก PURi BOX

Image Hosted by PicturePush