Image Hosted by  turePush

Wednesday, February 1, 2023

Figuarts mini เซเลอร์สตาร์ไฟเตอร์ -Cosmos edition- / Figuarts mini เซเลอร์สตาร์เมคเกอร์ -Cosmos edition- / Figuarts mini เซเลอร์สตาร์ฮีลเลอร์ -Cosmos edition-ฟิกเกอร์ตัวจิ๋วขนาดเท่าฝ่ามือ Figuarts mini เซเลอร์สตาร์ไฟเตอร์ เซเลอร์สตาร์เมคเกอร์ และ เซเลอร์สตาร์ฮีลเลอร์ จากภาพยนตร์เซเลอร์มูน Cosmos ได้ฤกษ์ออกวางจำหน่ายแล้ว!

Figuarts mini เป็นฟิกเกอร์ตัวละครในร่างย่อส่วน (SD) มีขนาดเท่าฝ่ามือ สามารถขยับคอ ไหล่ ขา และ เปลี่ยนชิ้นส่วนแขนเพื่อจัดท่าทางใหม่ ๆ ได้ตามใจชอบ

🌙 Figuarts mini เซเลอร์สตาร์ไฟเตอร์ -Cosmos edition-

🌙 Figuarts mini เซเลอร์สตาร์เมคเกอร์ -Cosmos edition-

🌙 Figuarts mini เซเลอร์สตาร์ฮีลเลอร์ -Cosmos edition- 

Figuarts mini เซเลอร์สตาร์ไฟเตอร์ -Cosmos edition-, Figuarts mini เซเลอร์สตาร์เมคเกอร์ -Cosmos edition- และ Figuarts mini เซเลอร์สตาร์ฮีลเลอร์ -Cosmos edition- จะเริ่มเปิดให้จองสินค้าผ่านร้านขายของเล่นออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2023 และสินค้าจะออกวางจำหน่ายจริงตามร้านขายของเล่นทั่วประเทศญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2023 โดยจะขายในราคาตัวละ 2,970 เยน (รวมภาษี)

ที่มาจาก Figuarts mini セーラースターファイター -Cosmos edition- Figuarts miniセーラースターメイカー -Cosmos edition- Figuarts mini セーラースターヒーラー -Cosmos edition-

Image Hosted by PicturePush